ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

PORADNA DMO

DMO je stav způsobený poškozením některých částí mozku, což léčit za současného stavu vědy a medicíny nelze.

To ale na druhé straně neznamená, že bychom neměli k dispozici účinné prostředky, jak dětem s DMO pomoci.

Nejvíce informací a zkušeností, jak již mnozí víme, získáme mezi sebou rodiči. Proto se budeme snažit zde uvést a dát k dispozici co možná nejvíce informací.

Uvedený seznam je proto jen orientační a bude vždy nekompletní.

Kmenové buňky v těle doplňují zásoby specializovaných buněk, které byly poškozeny. Mohou se stále dělit a produkovat své kopie (proliferovat) stejně i se přetvářet na specializované buněčné typy (diferenciovat). To dělá kmenové buňky unikátní a fascinující pro vědce a jsou velkým příslibem v medicíně.

Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky a opravit tak poškozené části lidského těla.

V praxi se využívají mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně.

STAMMZELLEN WIEN EmCELL KYJEV STEM CELLS PUHUA PEKING STEM CELL PANAMA STEM CELL PANAMA

Hyperbaroxie je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku, kdy se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100% a tlak je až 3 x vyšší než atmosférický tlak.

Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, až 4 x se prodlužuje difuzní dráha kyslíku ve tkáni.

Všechny tyto děje vedou ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním, což může být prospěšné u řady chorob, včetně neurologických a DMO. Kromě toho má hyperbarický kyslík řadu dalších specifických efektů - snížení otoku ve tkáních, modulace imunitních funkcí v boji proti infekci, stimulace neovaskularizace, fibroblastové proliferace a podobně.

NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNICE KLADNO NEMOCNICE NA HOMOLCE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE HBO NOVÉ ZÁMKY

Pro děti s DMO je rehabilitace snad nejdůležitější ze všech léčebných metod. Mělo by se s ní začít co nejdříve, třeba ještě v porodnici nebo co nejdříve po úraze.

Rehabilitace by měla být zahájena v období před úplným rozvojem hybné poruchy. Jejím úkolem je zabránit rozvoji vadné hybnosti, odstranit špatné stereotypy a nacvičit správný pohyb a vzor chůze.

Rehabilitace musí být pravidelná, ale také intenzivní.

Jestliže říkáme, že živý organizmus si při správné stravě dokáže poradit i s těmi nejtěžšími chorobami a je schopno regenerace buněk, jak je to z mozkem? Dokáže-li se naše tělo zázračně opravovat, jak jsme toho svědky u zlomenin, hlubokých řezných a bodných ran, jestliže dokáže regenerovat nejrůznější žlázy a tkáně, proč by nedokázalo zregenerovat nervové buňky? Podle všeho může, jen musíme omezit příjem vařených mrtvých pokrmů a potravin, které překyselují tělo. Neurony jsou nejvyšší energetická centra v těle. Ke své regeneraci potřebují nejenom alkalické prostředí, ale také potraviny s nejvyšší energetickou hodnotou – ovoce. Fruktóza je vysoce energetický jednoduchý cukr, jenž dodává buňkám rychle energii. To platí i při veškerých neurologických chorobách.

U všech neurologických problémů, včetně úrazu, je důležité, aby se posílily nadledvinky a celý endokrinní systém. Při neurologických nemocech je nutné posílit každou buňku v těle syrovou stravou a bylinami a platí zde alkalizujte, alkalizujte, alkalizujte… A samozřejmě vysoce kvalitní bylinné směsi na mozkovou tkáň, nadledvinky, kde se tvoří obrovské množství neuromediátorů a steroidů.

MuDr. IGOR BUKOVSKÝ PhD. ZELENÉ POTRAVINY ELIXIR ACAI ORIGINAL ZDRAVÁ VÝŽIVA a JÍDELNÍĆEK

Farmakologická léčba u dětí s DMO má svoje oprávnění. Používá se léků ke snížení svalového napětí, ke zvýšení prokrvení svalů a preparátů, které omezují a tlumí nepotlačitelné pohyby. Některé léky zlepšují převod nervových vzruchů v nervovém systému. Všechna tato léčiva se podávají dlouhodobě průběžně nebo též jednorázově.

Jako podpůrnou léčbu využíváme celou řadu preparátů podporujících mozkovou aktivitu, také vitamíny, aminokyseliny a další výživové doplňky.

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorii.(Lechta, 2005) Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a medii. Dítěti musí být dovoleno, aby používalo svou slovní zásobu, jak uzná za vhodné, bez ohledu na kvalitu.

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na děti i dospělé, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, mluvenou řeč, neverbální projevy atd., ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).

Formou terapie lze úzce spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem.

Vykonavatel canisterapie musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje.

Hipoterapie je metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku.

Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí.

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace,

Metoda postupné fibrotomie dle profesora Ulzibata, odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom (patent RF č. 1621901 / 24.9.1987).

Probíhá v několika fázích a v každé je odstraněno 10 až 16 svalových kontraktur v narkóze, nebo 4 až 6 kontraktur v lokální anestézii, rozříznutím jizev ve svalech speciálním skalpelem.

Cílem metody ULZIBAT je zmírnění bolesti, zlepšení hybných funkcí – (zvětšení rozsahu aktivních pohybů, vznik nových pohybových návyků). Optimální je provést operativní zásah ve stádiu, kdy svalové kontraktury vznikají, dříve než dojde k trvalým kontrakturám a deformaci kloubů. Operativní léčbu je dobré uskutečnit v útlém věku (do 3-5 let), aby bylo dosaženo co nejrychlejšího a nejtrvalejšího výsledku s minimálním počtem operací.

V každodenní péči se používají speciální sedačky, vertikalizační stojany, speciální boty, vložky, končetinové a trupové ortézy. Při výběru těchto pomůcek však musí být terapeut velmi opatrný a řídit se určitými pravidly, z nichž nejdůležitější je: „Dej dítěti tolik opory, kolik je nutné, ale pouze tolik, kolik je potřebné.“ (Berta Bobath). Pokud dítě dostane více opory, než je třeba, tak jej připravíme o možnost zkušenosti práce proti gravitaci. Dítě pak může být pasivní a pomůcka neplní jeden z hlavních úkolů, které má, a to pomoci dítěti být aktivní, usnadnit mu provedení určité konkrétní funkční dovednosti. Při předepisování kompenzačních pomůcek je nezbytná týmová spolupráce, a to rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, protetika, ortopeda. Velmi důležitý je názor rodiče, protože ten tráví s dítětem nejvíce času, a proto může terapeutovi poskytnout velmi cenné informace, které mu při výběru pomůcky mohou výrazně pomoci. Navíc je to právě rodič, který bude danou pomůcku používat nejčastěji. V případě, že pomůcka nebude dostatečně funkční nebo rodič správně nepochopí její význam a použití, tak ji používat v denní péči nebude.

Unikátní senzomotorická terapie, při které dochází k primární aktivaci těžce mentálně retardovaných klientů. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba speciální prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, nabýt pocitu bezpečí, vnějšího klidu a uvolnění. Je založená na intenzivním cvičení a individuálním přístupu ke každému pacientovi.

Klíčovým prvkem metody SNOEZELEN je důraz na individuální potřeby pacienta, podpora jeho silných stránek a potlačení těch slabých. Zvýšená námaha, v kombinaci s posilovacími cviky, hraje významnou roli při odstranění patologických reflexů a vytváření nových, správných a funkčních vzorů pohybu.

Snoezelen vychází z předpokladu, že naše smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. terapie vedená v takovém prostředí jakým je SNOEZELEN, vede u dětí s neuromotorickými poruchami k intenzivnější léčbě